SLUŽBY BOŽIE

Hlavné služby Božie – sa konajú každú nedeľu a cirkevný sviatok o 9.30 hod. v Chráme Ducha Svätého.

Večerné služby Božie (večierne) – sa konajú v nedeľu a vo sviatok o 17.00 hod. (18.00-letný čas) v Chráme Ducha Svätého. Prípadné nekonanie večierne je vopred oznámené.

Adventné a pôstne večierne – sa konajú v utorok a vo štvrtok o 17.00 hod. v Chráme Ducha Svätého.

Služby Božie vo filiálke Kvakovce – sa konajú spravidla raz do mesiaca o 9.00 hod.  

Pobožnosť v Stredisku ev. diakonie (SED, Dom diakona Štefana) – sa koná v piatok o 9.00 hod. v dennom stacionári na Lúčnej ulici.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sviatosť sv. Večere Pánovej sa prisluhuje v rámci služieb Božích spravidla v prvú nedeľu v mesiaci alebo v daný cirkevný sviatok/príležitosť.

Požehnávanie detí – je určené pre všetky deti, aj bábätká. Koná sa pravidelne počas nedeľných hlavných služieb Božích, počas druhej piesne.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Služby Božie sú ústredným zhromaždením všetkých členov
  cirkevného zboru v mene Ježiša Krista.

 • Boh sa v službách Božích prihovára svojmu ľudu v čítaných,
  alebo spievaných textoch, v kázni slova Božieho, vo sviatostiach.

 • Ľud na službách Božích odpovedá Bohu chválou a oslavou, ďakovaním,
  vyznaním, obsiahnutým v liturgii, modlitbách, hudbe, speve.. .

 • Zvestovaním Slova (Božieho) a prisluhovaním sviatostí – teda prostriedkami
  milosti – sa v srdciach ľudí budí viera a nový život

 • Cez počúvanie Slova Božieho a prijímanie sviatostí (Krst svätý, Večera Pánova)
  príjímame ako dar od Boha posilnenie a utvrdenie našej viery.

 • Počas hodinky služieb Božích môžeme načerpať duchovný pokrm
  a požehnanie pre náš život…

 • Služby Božie sa konajú v chráme Božom, ktorý vybudovali naši predkovia k sláve Božej a v ktorom sa schádzajú celé generácie.

Každý jeden z nás tvorí spoločenstvo cirkevného zboru.
Príďte načerpať duchovnú silu spoločnými modlitbami a spevmi a tak oslavovať trojjediného Pána Boha.