Rozpis služieb Božích počas Vianoc a Nového roka

Rozpis služieb Božích počas Vianoc a Nového roka

SB, spoveď a VP  počas adventných nedieľ a týždňov 2023

v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Vranov nad Topľou


3.12.2023 – 1. adventná nedeľa 

9.30    Hlavné služby Božie, v rámci SB spoveď a VP

Utorok: adventná večiereň o 18.00 h.

9.12.2023 – Tvorivé dielne pre deti – 14.00 h.

10.12.2023 – 2. adventná nedeľa

9.30    Hlavné služby Božie, po SB spoveď a VP

16.00 adventný koncert Il Duetto – husľovo-klavírne duo

Utorok: adventná večiereň o 18.00 h.


16.12.2023 – Spoveď a VP pre starších o 10.00 h

17.12.2023 – 3. adventná nedeľa

9.30    Hlavné služby Božie, po SB spoveď a VP

16.00 zborové stretnutie rodín – Rodinkovo 

Utorok: adventná večiereň o 18.00 h.

22.12.2023 – Spoveď a VP o 17.00 h

24.12.2022 – 4. adventná nedeľa – Štedrý večer

9.30    Hlavné služby Božie

16.00  Štedrovečerné služby Božie


25. 12. 2023 – Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (pondelok)
9.30     Slávnostné služby Božie


26. 12. 2023 – Druhá slávnosť vianočná (utorok)
9.30     Slávnostné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou


31. 12. 2023 – Nedeľa po Vianociach, Záver obč. roka, Silvester (nedeľa)
9.30 SB po Vianociach

17.00     Silvestrovské služby Božie na Starý rok


1. 1. 2024 – Nový rok (pondelok)
9.30     Slávnostné novoročné služby Božie


6. 1. 2024 – Zjavenie Krista Pána mudrcom (sobota)
9.30     Služby Božie

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14
„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis“